ingen titel

by Louise Juhl Dalsgaard

Verden findes,
verden findes udenfor, verden findes uden for mig og verden findes uden mig,

verden er ikke
mine følelser, verden har ingen følelser, verden føler ikke noget,

og mine følelser er ikke min verden.